Quyết định 5625/QĐ-BCA-C06

BỘ CÔNG AN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5625/QĐ-BCA-C06

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ, BÃI BỎ TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ; QUẢN LÝ CON DẤU; QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị đnh s 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;

Căn cứ Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo;

Căn cứ Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại Tờ trình số 5820/C06-P5 ngày 11 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới được ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các đồng chí Thứ trưng;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (để công bố);
– Cục Kiểm soát TTHC – Văn phòng Chính phủ;
– Lưu: VT, C06.

BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Tô Lâm

 

PHẦN I

DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-BCA ngày … tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh
A. Lĩnh vực quản lý, sử dụng pháo

1

Cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanhNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý, sử dụng pháoPhòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp tỉnh
2. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã
A. Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT

1

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Công an cấp xã

2

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Công an cấp xã

3

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Công an cấp xã

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp trung ương
A. Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT

1

1.003204

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tựCục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an

2

1.003176

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tựCục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an

3

2.001531

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tựCục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
B. Lĩnh vực quản lý con dấu

4

2.001403

Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mớiNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý con dấuCục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an

5

1.003184

Thủ tục đăng ký thêm con dấuNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý con dấuCục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an

6

1.003173

Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấuNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý con dấuCục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an

7

1.003154

Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý con dấuCục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an

8

2.001162

Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấuNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý con dấuCục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
C. Lĩnh vực quản lý, sử dụng pháo

9

3.000167

Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý, sử dụng pháoCục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an

10

3.000168

Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý, sử dụng pháoCục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an

11

3.000169

Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoaNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý, sử dụng pháoCục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an

12

3.000170

Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoaNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý, sử dụng pháoCục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an

13

3.000171

Thủ tục cấp Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanhNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý, sử dụng pháoCục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an

14

3.000172

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanhNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

 

Quản lý, sử dụng pháoCục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
2. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh
A. Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT

1

2.001478

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tựPhòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp tỉnh

2

2.001402

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tựPhòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp tỉnh

3

2.001551

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tựPhòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp tỉnh
B. Lĩnh vực quản lý con dấu

4

2.001428

Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mớiNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý con dấuPhòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp tỉnh

5

2.001410

Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấuNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý con dấuPhòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp tỉnh

6

2.001397

Thủ tục đăng ký thêm con dấuNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý con dấuPhòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp tỉnh

7

2.001329

Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xiNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý con dấuPhòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp tỉnh

8

2.001160

Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấuNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý con dấuPhòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp tỉnh
3. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện
A. Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT

1

2.000569

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tựĐội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp huyện

2

2.000556

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tựĐội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp huyện

3

2.000485

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tựĐội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp huyện

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp trung ương
A. Lĩnh vực quản lý, sử dụng pháo

1

3.000173

Thủ tục đề nghị huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháoNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý, sử dụng pháoCục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an

2

3.000174

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toànNghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CPQuản lý, sử dụng pháoCục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.    

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu