Cơ quan thuế xử lý công ty không hoạt động tại địa chỉ trụ sở đã đăng ký

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, do các nguyên nhân khác nhau, trong thực tế nhiều doanh nghiệp, công ty lại không hoạt động tại địa chỉ trụ sở đã đăng ký này hoặc hồ sơ giấy tờ gửi đến không có người nhận, dẫn đến nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan thuế trong vấn đề đôn đốc, theo dõi nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Sau đây, LawKey xin gửi đến bạn đọc quy định của pháp luật về thuế xử lý về vấn đề công ty, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ trụ sở đã đăng ký này.

1. Xác minh công ty, doanh nghiệp có dấu hiệu không hoạt động tại địa chỉ trụ sở đã đăng ký

Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 95/2016/TT-BTC , Cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế để xác định doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ trụ sở đã đăng ký trong các trường hợp sau:

a. Quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế nhưng doanh nghiệp vẫn không nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế.

Cụ thể:

  • Hết hạn nộp theo qui định, người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế, cơ quan thuế lập và gửi Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế. Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế điện tử, thông báo được gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
  • Sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ thời Điểm cơ quan thuế gửi thông báo, người nộp thuế vẫn chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế, cơ quan thuế tiếp tục gửi thông báo lần 2. Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế điện tử, thông báo được gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, đồng thời, gửi cho người nộp thuế qua đường bưu chính theo địa chỉ đã đăng ký hoạt động.
  • Sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ thời Điểm gửi thông báo lần 2, người nộp thuế vẫn chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế, cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký.

b. Văn bản của cơ quan thuế gửi cho doanh nghiệp qua đường bưu chính bị trả lại

Các văn bản của cơ quan thuế gửi cho doanh nghiệp qua đường bưu chính nhưng bưu điện trả lại do không có người nhận hoặc do địa chỉ không tồn tại (Quyết định, Văn bản, Thông báo…), cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký.

c. Có tin báo về việc doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ trụ sở

Cơ quan thuế nhận được thông tin bằng văn bản do các tổ chức, cá nhân cung cấp về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp đã đăng ký, cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký.

d. Có thông báo của cơ quan nhà nước về việc doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở:

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có văn bản gửi cơ quan thuế thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ trụ sở đã đăng ký, cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký.

2. Xử lý kết quả xác minh hoạt động của doanh nghiệp tại địa chỉ đăng ký

a) Trường hợp kết quả xác minh là doanh nghiệp còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:

Doanh nghiệp phải ký xác nhận vào Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký, đồng thời người nộp thuế phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

b) Trường hợp kết quả xác minh là doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ trụ sở đã đăng ký

Cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương (UBND cấp xã, cơ quan công an  lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký. Cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên biên bản, đồng thời cập nhật trạng thái “NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Thông báo được gửi cho doanh nghiệp (theo địa chỉ nhận thông báo thuế đã đăng ký; địa chỉ của: người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ tịch hội đồng thành viên của công ty hợp danh; địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế để nộp hồ sơ khai thuế qua mạng – nếu có) và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ký thông báo.

Trường hợp cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đã có quy chế trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử, Thông báo được gửi theo quy định tại Quy chế. T

Cơ quan thuế phối hợp cùng cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan nhà nước theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

*** Trường hợp doanh nghiệp là đơn vị chủ quản thuộc một trong các trường hợp được nhận diện là không hoạt động tại địa chỉ trụ sở đã đăng ký có đơn vị trực thuộc thì:

– Cơ quan thuế phải thông báo cho đơn vị trực thuộc về việc đơn vị chủ quản được nhận diện không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký để cảnh báo cho đơn vị trực thuộc được biết. Trường hợp đơn vị chủ quản và đơn vị trực thuộc khác cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thì thông báo đồng thời phải gửi cho cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc.

– Cơ quan thuế khi ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký đồng thời gửi cho đơn vị chủ quản và đơn vị trực thuộc. Đơn vị trực thuộc sẽ bị cơ quan thuế cập nhật tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo.

3. Xử lý vi phạm không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

Người nộp thuế bị xử lý vi phạm về sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật có liên quan. Sau thời hạn một năm kể từ ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo qui định tại Điểm 1c Điều 211 Luật doanh nghiệp.

4. Xử lý hồ sơ khai thuế của người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

Theo giải đáp tại Công văn số 1985/TCT-KK V/v xử lý hồ sơ khai thuế của người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký của Tổng cục thuế ngày 24/05/2018:

Trường hợp cơ quan thuế nhận được hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp thuộc đối tượng cơ quan thuế thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cơ quan thuế có văn bản yêu cầu người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Xem thêm bài viết: Khôi phục hoạt động của doanh nghiệp đã ngừng hoạt động lâu năm.

Cơ quan thuế xử phạt

Sau khi doanh nghiệp có văn bản đề nghị cơ quan thuế khôi phục mã số thuế để tiếp tục hoạt động thì cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hóa đơn, số tiền thuế còn nợ, số tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có) và thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hoá đơn theo quy định.

Cơ quan thuế xác minh trụ sở

Đồng thời với việc xử phạt, cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở kinh doanh của người nộp thuế và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký.

Hồ sơ khai thuế của người nộp thuế chỉ được cơ quan thuế chấp nhận khi cơ quan thuế đã thực hiện khôi phục mã số thuế của người nộp thuế theo đúng quy định.

Trên đây là nội dung vấn đề Cơ quan thuế xử lý công ty không hoạt động tại địa chỉ trụ sở đã đăng ký LawKey gửi đến bạn đọcHãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn đọc cần tư vấn chuyên sâu hơn hoặc sử dụng dịch vụ kế toán thuế của chúng tôi để phòng ngữa những rủi ro này.

 

 

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.    

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu