Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06

BỘ CÔNG AN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5548/QĐ-BCA-C06

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ VÀ LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tại Tờ trình số 4034/TTr-C06 ngày 02 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (có danh mục, nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính và các biểu mẫu là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Tô Lâm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ VÀ LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5548 /QĐ-BCA-C06, ngày 06/ 7/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an)

PHẦN THỨ NHẤT: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

GHI CHÚ

A

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Trung ương

1

Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước ngoàiCục Quản lý xuất nhập cảnh

Đăng ký, quản lý cư trú

Thực hiện tại cấp trung ương và cấp tỉnh

B

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh

1

Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước ngoàiCơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh

Đăng ký, quản lý cư trú

Thực hiện tại cấp trung ương và cấp tỉnh

C

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã, cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã (viết gọn là cấp xã)

1

Tách hộ

Công an cấp xã

Đăng ký, quản lý cư trú

Thực hiện tại cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, cấp xã

2

Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Công an cấp xã

Đăng ký, quản lý cư trú

Thực hiện tại cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, cấp xã

3

Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú

Công an cấp xã

Đăng ký, quản lý cư trú

Thực hiện tại cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, cấp xã

4

Xác nhận thông tin về cư trú

Công an cấp xã

Đăng ký, quản lý cư trú

Thực hiện tại cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, cấp xã

2. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã

1

1.004222

Đăng ký thường trú– Luật Cư trú số 68/2020/QH14

– Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021

– Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

– Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an cấp xã

2

1.003197

Xóa đăng ký thường trú– Luật Cư trú số 68/2020/QH14

– Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021

– Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an cấp xã

3

1.004194

Đăng ký tạm trú– Luật Cư trú số 68/2020/QH14

– Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

– Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an cấp xã

4

1.002755

Gia hạn tạm trú– Luật Cư trú số 68/2020/QH14

– Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

– Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an cấp xã

5

1.010028

Xóa đăng ký tạm trú– Luật Cư trú số 68/2020/QH14

– Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021

– Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an cấp xã

6

2.001159

Thông báo lưu trú– Luật Cư trú số 68/2020/QH14

– Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

– Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an cấp xã

7

1.003677

Khai báo tạm vắng– Luật Cư trú số 68/2020/QH14

– Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

– Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an cấp xã

3. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan

A

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Trung ương

1

2.002180Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoàiThông tư liên tịch số 04/2016/TTLT-BCA-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao bãi bỏ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt NamQuản lý xuất nhập cảnhCục Quản lý xuất nhập cảnh

B

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh

1.003424Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoàiThông tư liên tịch số 04/2016/TTLT-BCA-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao bãi bỏ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt NamQuản lý xuất nhập cảnhCông an cấp tỉnh

C

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện

1

1.004370

Đăng ký thường trúLuật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh

2

1.004358

Tách Sổ hộ khẩu

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh

3

1.004351

Cấp đổi Sổ hộ khẩu

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh

4

1.001168

Cấp lại Sổ hộ khẩu

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh

5

1.001118

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh

6

1.001015

Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh

7

2.001416

Hủy bỏ đăng ký thường trú trái pháp luật

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh

8

1.003216

Cấp giấy chuyển hộ khẩu

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh

9

1.001057

Xóa đăng ký thường trú

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh

D

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã

1

1.004214

Tách Sổ hộ khẩu

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an xã, thị trấn

2

1.003828

Cấp lại Sổ hộ khẩu

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an xã, thị trấn

3

2.001764Cấp đổi sổ hộ khẩu

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an xã, thị trấn

4

1.001170

Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an xã, thị trấn

5

1.003182

Cấp giấy chuyển hộ khẩu

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an xã, thị trấn

6

1.004196

Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an xã, thị trấn

7

1.004192

Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an xã, phường, thị trấn

8

1.004188

Cấp lại Sổ tạm trú tại Công an cấp xã

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an xã, phường, thị trấn

9

1.003706

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an xã, phường, thị trấn

10

1.001126

Thủ tục hủy bỏ đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp xã

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an xã, thị trấn

11

2.002086

Thủ tục hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã

Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an xã, phường, thị trấn

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.    

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu